Bài toán tiểu học Hong Kong thách thức trí óc

0
310
5 (100%) 1 vote

Nên chú ý tri thức lớp 5-6 của Hong Kong và Singapore tương đương có kiến thức lớp 5-6 của Việt Nam cùng thêm phần định lý Pytago và giải phương trình, nhưng không được tiêu dùng căn thức hay tam giác đồng dạng.

Đề tiếng Anh:

The figure below shows a square ABCD. O is a point inside the square such that BOC = 90º, OB = 4 cm and OC = 7 cm. Find the area of the shaded triangle AOB, in cm².

bai-toan-tieu-hoc-hong-kong-thach-thuc-tri-nao
 

Đề tiếng Việt: 

Hình vẽ dưới đây biểu lộ một hình vuông ABCD. Điểm O nằm bên trong hình vuông sao cho góc BOC = 90 độ, OB = 4 cm và OC = 7 cm. Tính không gian của tam giác tô đậm AOB, theo cm2.

Trần Phương

vnExpress