Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa THPT Gia Lai năm 2017 | Đề thi thử

0
273
Rate this post

Câu một: Để làm cho mềm nước mang tính cứng nhất thời ta với thể sử dụng

A. Na2SO4. B. NaNO3. C. NaCl. D. Na2CO3.

Câu 2: Oxit nào sau đây là oxit lưỡng tính?

A. Al2O3. B. Na2O. C. CaO. D. MgO.

Câu 3: Tơ nào sau đây thuộc chiếc tơ nhân tạo?

A. Tơ xenlulozơ axetat. B. Tơ nitron (olon). C. Tơ capron. D. Tơ tằm.

Câu 4: Cho dãy các chất: Glucozơ, saccarozơ, xenlulozơ và tinh bột. Ở điều kiện phù hợp, số chất trong dãy ko tham gia phản ứng thủy phân là

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 5: Kim khí nào sau đây ko tác dụng sở hữu dung dịch H2SO4 loãng?

A. Mg. B. Cu. C. Al. D. Fe.

Câu 6: Hai kim khí có thể điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện là

A. Ca và Fe. B. Fe và Cu. C. Mg và Zn. D. Na và Cu.

Câu 7: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

B. Dung dịch glucozơ không làm cho mất màu nước brom.

C. Glucozơ tác dụng được có H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo axit gluconic.

D. Hồ tinh bột tác dụng mang iot tạo ra sản phẩm sở hữu màu xanh tím khi đun nóng.

De thi thu THPT Quoc gia mon Hoa THPT Gia Lai nam 2017

Theo TTHN

Nguồn