Đề thi thử THPTQG môn Hóa – THPT Chuyên Bạc Liêu 2017 | Đề thi thử

0
299
Rate this post

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :

H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;

Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

Câu một: “Lúc đun nóng protein mang dung dịch …(1)… và dung dịch …(2)… hay nhờ xúc tác của …(3)…, những liên kết peptit trong phân tử protein bị phân cắt dần, tạo thành những chuỗi …(4)… và rút cuộc thành hỗn tạp những …(5)….” . Điền từ thích hợp vào những chỗ trống trong câu trên:

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

Câu A.

axit

bazơ

enzim

oligopeptit

amino axit

Câu B.

bazơ

axit

enzim

polipeptit

amino axit

Câu C.

axit

bazơ

enzim

oligopeptit

a- amino axit

Câu D.

bazơ

axit

enzim

polipeptit

a- amino axit

Câu 2: Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là

A. Cu, Zn, Al, Mg B. Mg, Cu, Zn, Al C. Cu, Mg, Zn, Al D. Al, Zn, Mg, Cu

Câu 3: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol

A. Glucozơ B. Metyl axetat C. Triolein D. Saccarozơ

Câu 4: Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Để khử mùi tanh của cá người ta sử dụng muối ăn. B. Đipeptit mang 2 liên kết peptit.

C. Isopropanol và N-metylmetanamin sở hữu cùng bậc. D. Anilin với tính bazơ yếu và khiến cho xanh quỳ tím ẩm.

Câu 5: Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3 và Cu sở hữu số mol bằng nhau. Hỗn hợp X tan hoàn toàn trong dung dịch

A. NaOH (dư) B. HCl (dư) C. AgNO3 (dư) D. NH3 (dư)

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam kim loại M trong dung dịch HNO3­ đặc ,nóng dư thu được 3,92 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất . Vậy M là

A. Cu B. Pb C. Fe D. Mg

De thi thu THPTQG mon Hoa – THPT Chuyen Bac Lieu 2017

Theo TTHN

Nguồn