Đề thi thử THPTQG môn Sinh năm 2017 – THPT Tăng Bạt Hổ | Đề thi thử

0
300
Rate this post

Câu một: Trong cấu trúc nhiễm nhan sắc thể của sinh vật nhân thực, công ty cấu trúc gồm 1 đoạn ADN cất 146 cặp nuclêôtit quấn quanh 8 phân tử prôtêin histon được gọi là

A. nuclêôxôm. B. crômatit. C. sợi nhiễm sắc đẹp. D. sợi cơ bản.

Câu 2: Bộ ba trên ADN mã hóa cho bộ ba mở đầu trên mARN là:

A.3’UAX5’. B.3’GTA5’. C.5’GUA3’. D.3’TAX5’.

Câu 3: Cho các đặc điểm sau:

(một) Theo lý thuyết, qua nhân đôi, từ một ADN ban sơ tạo ra hai ADN con với cấu trúc y chang nhau.

(2) Mạch đơn mới được tổng hợp theo chiều 5’ ® 3’. (3)Cả hai mạch đơn đều làm cho khuôn để tổng hợp mạch mới.

(4) Trong một chạc ba sao chép, hai mạch mới đều được kéo dài liên tiếp.

(5) Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.

Sở hữu bao nhiêu đặc điểm đúng với quá trình tái bản ADN? A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.

Câu 4: Gen A có tổng số 3240 kết liên hiđrô và Guanin chiếm 35% tổng số nuclêôtit của gen. Gen A bị đột biến thành gen a; cả hai gen này tự nhân đôi 2 lần đã buộc phải môi trường cung cấp 5037 xitozin và 2160 adenin. Đây là dạng đột biến:

A. Thêm 2 cặp G-X. B. Mất một cặp G-X. C. Thay cặp G-X bằng cặp A-T. D. Mất một cặp A-T.

Câu 5: Ở cà chua, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so có alen a quy định quả vàng. Cho các cây cà chua quả đỏ tam bội, tứ bội giao phấn ngẫu nhiên với nhau. Biết quá trình giảm phân diễn ra thường ngày, các chiếc giao tử tạo thành đều với khả năng thụ tinh. Sở hữu bao nhiêu phép lai cho đời con với kiểu hình phân li theo tỉ lệ 11 cây quả đỏ : 1 cây quả vàng?

A.6 B.4 C.2 D.1

De thi thu THPTQG mon Sinh nam 2017 - THPT Tang Bat Ho

Theo TTHN

Nguồn